設為首頁收藏本站

粵語協會

 找回密碼
 註冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

掃一掃,訪問微社區

搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
12
返回列表 發新帖
樓主: nonsugar_cafe

[粵語拼音] 用越南語嘅方式嚟拼音粤語

[複製鏈接]
發表於 2009-8-29 15:01:10 | 顯示全部樓層
發表於 2009-8-29 15:04:22 | 顯示全部樓層
国际人权宣言
 PenkyampYantyant sänk yi jìyaw, hãy jeünyim tonk keunlèy seòng yätlòt penkdãnk. Kóydèy fûyáw léysênk tonk leongsämp, bènk yënkgöi yí hënkdày guänhày gê jënksant seöng dôydòi. Yantyant yáw jïgâg heõng yáw bũn seünyin sõ jôi gê yätcây keunlèy wo jìyaw, bät fänt jõnkjòk, füsëk, sênkbìd, yeúyin, jönkgâu, jênkjì wàg keytä gîngãi, guôgjèk wàg séwũi cötsänt, coicãn, cötsänk wàg key tä säntfãnt dãnk yàmpho köybìd.
人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相对待。 人人有资格享有本宣言所载的一切权利和自由,不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身分等任何区别。


============================

拼音范文:南海潮 Nam Hõi Ciu


Honkha mún sã Yeùd tïn dönk pôhiũ
紅 霞满洒粤天東破曉

Jënkjënkyàtseóng jòy wajeöng
蒸蒸日上序華章

Honkmin jĩgënk yàw tïm cïnbâg dõ
紅棉紫荆又添千百朶

Yäntyänt mànsây jeòng
欣欣萬世象

Ngó gîn göngciu yïyin töy hẽy ná sänbãn
我見江潮依然推起那舢板

Keôgsì ceün guô yôkyeúkenklaw sänt lêng gẽnk
卻是穿過玉宇瓊樓新靚景

Ngó gîu hõiciu bötow bätyîu jé hönkyõnk
我叫海潮波淘不要這洶涌

Gâg jeù yät pîn mànléy dàiyeong guäysämpcîd
隔住一片萬里大洋帰心切


《世界人权宣言》

Sâygâi yantkeun seünyin

《世界人权宣言》

广东话拼音版

Universal Declaration of Human Rights: Cantonese Penkyamp Version


"Sâygâi Yantkeun Seünyin" Guõngdönkwã Pênkyämp Bán

 

Dày Yät Tiu
第一条
Yantyant sänk yi jìyaw, hãy jeünyim tonk keunlèy seòng yätlòt penkdãnk.
人 人生而自由,在尊严和权利上一律平等。
Kóydèy fûyáw léysênk tonk leongsämp, bènk yënkgöi yí hënkdày guänhày gê jënksant seöng dôydòi.
他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相对待。
Article 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

 

序 言

鉴于对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认,乃是世界自由、正义与和平的基础,鉴 于对人权的无视和侮蔑已发展为野蛮暴行,这些暴行玷污了人类的良心,而一个人人享有言论和信仰自由并免予恐惧和匮乏的世界的来临,已被宣布为普通人民的最 高愿望,鉴于为使人类不致迫不得已铤而走险对暴政和压迫进行反叛,有必要使人权受法治的保护,鉴于有必要促进各国间友好关系的发展,鉴于各联合国国家的人 民已在联合国宪章中重申他们对基本人权、人格尊严和价值以及男女平等权利的信念,并决心促成较大自由中的社会进步和生活水平的改善,鉴于各会员国业已誓愿 同联合国合作以促进对人权和基本自由的普遍尊重和遵行,鉴于对这些权利和自由的普遍了解对于这个誓愿的充分实现具有很大的重要性,因此现在, 大会,发布这一世界人权宣言,作为所有人民和所有国家努力实现的共同标准,以期每一个人和社会机构经常铭念本宣言,努力通过教诲和教育促进对权利和自由的 尊重,并通过国家的和国际的渐进措施,使这些权利和自由在各会员国本身人民及在其管辖下领土的人民中得到普遍和有效的承认和遵行;

Jòyyin

Gâmyeüdôy yantlòy gätenk sõyáw senkyeun gê gûyáw jeünyim kàpkey penkdãnk gêtonk bätyi gê keunlèy gê senkyènk, náihày sâygâi jìyaw, jênkyì tonkwopenk gê gëycõ,gâmyeü dôy yantkeun gê mowsì tonk mowmìd yígënkfâdjĩn way yéman bòwhànk, nëydïd bòwhànk dïmwü jõ yantlòy gê leongsämp,yi yätgô yantyant heõngyáw yinlònt tonk sôntyeóng jìyaw bènk mínyeühõnkgòy tonk kuâyfàt gê sâygâi gê loilamp, yígënk bèy seünbôw waypõwtönk yantmant gê jôygöw yeùnmòng,gamyeü wày sãy yantloy bätjîyeü bëkbätdäkyî ténkyijãwhĩm dôy bòwjênk tonk ngâdbëk jônthankfãnbùn, yáw bïdyîu sãy yantkeun sàw fâdjì gê bõwwù,gâmyeü yáw bïdyîu cökjônt gôgguôg gän yáwhõw guanhày gê fâdjĩn,gâmyeügôg Leunhàpguôg guôggä gê yantmant yígënk hãy Leunhàpguôg Hînjeöng jönkconksänt kóydèy dôy gëybũn yantkeun, yantgâg jeünyim tonk gâjèk yíkàpnamnóy penkdãnk keunlèy gê sôntnìm, bènk keûdsämp cöksenk gâudài jìyawjönk gê séwũi jôntbòw tonk sänkwùd sõypenk gê gõisìn,gâmyeü gôwũiyeunguôg yìbyí sâyyeùn tonk Leunhàpguôg hàpjôg yí cökjônt dôyyantkeun tonk gëybũn jìyaw gê põwpîn jeünjònk tonk jeünhank,gâmyeü dôy nẽydïd keunlèy tonk jìyaw gê põwpîn líugãi dôyyeü nëygô sayyeùn gê cönkfànt sàtyìn gôyyáw hõw dài gê jònkyîusênk,yäntcĩ, yigã, hãy bũn dàiwũi fâdbôw nëyyät "Sâygâi Yantkeun Seünyin", jôgway sõyáw yantmant tonk sõyáw guôggä nówlèk sàtyìn gê gònktonkbïujõnt, yí keydòi múiyätgô yant tonk séwúi gëykâw gënkseong ménkgêybũn seünyin, nówlèk tönkguô gâufûi tonk gâuyók cökjônt dôy keunlèy tonkjìyaw gê jeünjònk, bènk tönkguô guôggä gê tonk guôgjây gê jìmjôntcôwsï, sãy nëydïd keunlèy tonk jìyaw hãy gôg wũiyeunguôg bũnsäntyantmant kàp key hàtà lénktõw gê yantmant jönk däkdôw põwpîn tonkyáwhàu gê senkyènk tonk jönthank.

第二条

Dày yì tiu

人人有资格享有本宣言所载的一切权利和自由,不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身分等任何区别。
Yantyant yáw jï gâg heõng yáw bũn seün yin sõ jôi gê yät cây keun lèy wo jìyaw,bät fänt jõnk jòk,fü sëk,sênk bìd,yeú yin,jönk gâu,jênk jì wàg keytä gîn gãi,guôg jèk wàg sé wũi cöt sänt,coi cãn,cöt sänk wàg key täsänt fãnt dãnk yàmp ho köy bìd.
并且不得因一人所属的国家或领土的政治的、行政的或者国际的地位之不同而有所区别,无论该领土是独立领土、托管领土、非自治领土或者处于其他任何 主权受限制的情况之下。
Bènkcẽ bät däk yänt yät yant sõ sòk gê gũog gä wàg lénk tõw gê jênk jìgê,hank jênk gê wàg jẽ guôg jây gê dèy wày jï bät tonk yi yáw sõ köybìd,mow lònt göi lénk tõw sì dòk làb lénk tõw,tôg gũn lénk tõw,fëy jìjì lénk tõw wàg jẽ ceú yeü key tä yàmp ho jeũ keun sàw hàn jây gê cenkfông jï hà.


淡江凉 Dàm Göng leong


桃花一夜染山红
Towfä yätyè yím sän honk


无花果实自甘甜
Mowfäguõ sàt jì gämptim

爬山云啊过后日头炎 嘿嘿
Pasän want â guôhàw yàttãw yim hëyhëy

日头长啊思念淡江凉
Yàttãw ceong â sïnìm Dàm Göng leong

淡江口岸舶海船
Dàm Göng hãwngòn pâg hõiseun

台湾一日到金门
Toiwän yät yàt dôw Gämpmun

愿将明月钩住顺风帆 嘿嘿
Yeùn jeöng menkyeùd ngäwjeù sòntfönk fan hëyhëy

任身流浪心重在天南
Yàmp sänt lawlòng sämp jònk jòi tïn nam

誓将瓯越漫长路剪短
Sày jeöng Ngäw Yeùd mànceong lòw jĩn deũn

游子归暮若然桃花倦
Yawjĩ guäymòw yeògyin towfä geùn

落花时分飘落在根盘
Lògfä sifànt pïulòg jòi gäntpun

淡江水流入东海又做返云
Dàm Göng sõy lawyàp Dönkhõi yàw jòwfän want


《沧海一声笑》
<Cöng hõi yät sënk u>
曲:黄霑 | 词:黄霑 | 编:顾家辉
kök:Wong Jïm  | ci:Wong Jïm  | pïn:Gû Gä-fäy
沧海一声笑 滔滔两岸潮
Cöng hõi yät sënk u,töw w leóng ngòn ciu
浮沉随浪只记今朝
faw camp coy lòng jĩ gêy gämp jïu
苍天笑 纷纷世上潮
Cöng tïn sîu,fänt fänt sây seòng ciu
谁负谁胜出天知晓
soy fù soy sênk cöt tïn jï hĩu
江山笑 烟雨遥
Göng sän sîu,yïn yeú yiu
涛浪淘尽红尘俗世几多娇
tow lòng tow jònt honk cant jòk sây gẽy dö gïu
清风笑竟惹寂寥
Cënk fönk sîu gẽnk yé jèk liu
豪情还胜了一襟晚照
how cenk wan sènk líu yät kämp mán jîu
苍生笑 不再寂寥
Cönk sänk sîu,bät jôi jèk liu
豪情仍在痴痴笑笑
how cenk yenk jòi cï cï sîu uspan>

lä...........

Sont pênk yämp jì bãn:
纯拼音字版:

Cöng hõi yät sënk u

kök:Wong Jïm  | ci:Wong Jïm  | pïn:Gû Gä-fäy

Cöng hõi yät sënk u,töw w leóng ngòn ciu
faw camp coy lòng jĩ gêy gämp jïu
Cöng tïn sîu,fänt fänt sây seòng ciu
soy fù soy sênk cöt tïn jï hĩu
Göng sän sîu,yïn yeú yiu
tow lòng tow jònt honk cant jòk sây gẽy dö gïu
Cënk fönk sîu gẽnk yé jèk liu
how cenk wan sènk líu yät kämp mán jîu
Cönk sänk sîu,bät jôi jèk liu
how cenk yenk jòi cï cï sîu u
lä...........


==============

男儿当自强
Nam yi döng jì keong
林子祥
Lamp Jĩ-ceong

傲气傲笑万重浪
Ngòw hêy ngòw sîu màn conk lòng
热血热胜红日光
Yîd heûd yìd sênk honk yàt guöng
胆似铁打骨似精钢
Dãm cí tîd dã guät cí jënk gông
胸襟百千丈眼光万里长
Hönk kämp bâg cïn jeòng ngán guöng màn léy ceong
誓奋发自强做好汉
Sày fánt fâd jì keong jòw hõw hôn
做个好汉子每天要自强
Jòw gô hõw hôn jĩ múi tïn yîu jì keong
热血男子热胜红日光
Yìd heûd nam jĩ yìd sênk honk yàt guöng
让海天为我聚能量
Yeòng hõi tïn wày ngó jòy nank leòng
去开辟天地为我理想去闯
Hôy höi tïn pëk dèy wày ngó léy seóng hôy cõng
(碧波高涨)
(Bëk bö göw jeông)
又看碧空广阔浩气扬
Yàw hôn bëk hönk guõng fûd hòw hêy yeong
即是男儿当自强
Jëk sì nam yi döng jì keong
强步挺胸大家做栋梁做好汉
Keong bòw ténk hönk dâi gä jôg dònk leong jòw hõw hông
用我百点热耀出千分光
Yònk ngó bâg dĩm yîd yîu cöt cïn fänt guöng
做个好汉子
Jòw gô hõw hông jĩ
热血热肠热
Yìd heûd yìd ceong yìd
热胜红日光
Yìd sênk honk yàt guöng

Sont pênk yämp jì bán:
纯拼音字版:
Nam yi döng jì keong
Lamp Jĩ-ceong

Ngòw hêy ngòw sîu màn conk lòng
Yîd heûd yìd sênk honk yàt guöng
Dãm cí tîd dã guät cí jënk gông
Hönk kämp bâg cïn jeòng ngán guöng màn léy ceong
Sày fánt fâd jì keong
Jòw gô hõw hôn jĩ múi tïn yîu jì keong
Yìd heûd nam jĩ yìd sênk honk yàt guöng
Yeòng hõi tïn wày ngó jòy nank leòng
Hôy höi tïn pëk dèy wày ngó léy seóng hôy cõng
(Bëk bö göw jeông)
Yàw hôn bëk hönk guõng fûd hòw hêy yeong
Jëk sì nam yi döng jì keong
Keong bòw ténk hönk dâi gä jôg dònk leong jòw hõw hông
Yònk ngó bâg dĩm yìd yìu cöt cïn fänt guöng
Jòw gô hõw hông jĩ
Yìd sênk honk yàt guöng==================

万里长城永不倒
Màn léy ceong senk wénk bät dõw
曲:黎小田
Kök:Lay Sĩu-tin
词:卢国沾
Ci:Low Guôg-jïm
《大侠霍元甲》主题曲
Dài hàb Fôg Yeun-gâb jeũ tay kök
罗文
Lo Mant

昏睡百年
Fänt sòy bâg nin
国人渐已醒
guôg yant jìm yí sẽnk
睁开眼吧
Jänk höi ngán bà
小心看吧
sĩu sämp hôn bà
那个愿臣掳自认
ná gô yeùn sant lów jì yènk
因为畏缩与忍让
Yänt wày wây sök yeú yãnt yeòng
人家骄气日盛
yant gä gïu hêy yàt sènk
开口叫吧
Höi hãw gîu bà
高声叫吧
göw sënk gîu bà
这里是全国皆兵
Jé lóy sì ceun guôg gäi bënk
未来强盗要侵入
mèy loi keong dòw yîu cämp yàp
最终必送命
jôy jönk bïd sônk mènk

万里长城永不倒
Màn léy ceong senk wénk bät dõw
千里黄河水滔滔
cïn léy wong ho sõy töw w
江山秀丽
Gönk sän sâw lày
蝶彩峰岭
dìb cõi fönk léng
问我国家那像染病
mànt ngó guôg gä ná jeòng yím bèng
冲开血路
Cönk höi heûd lòw
挥手上吧
fäy sãw seóng bà
要致力国家中兴
yîu jî lèk guôg gä jönk hënk
岂让国土
hẽy yeòng guôg tõw
再遭践踏
jôi jöw jĩn dàb
个个负起使命
gô gô fù hẽy sí mènk

万里长城永不倒
Màn léy ceong senk wénk bät dõw
千里黄河水滔滔
cïn léy wong ho sõy töw w
江山秀丽
Gönk sän sàw lày
蝶彩峰岭
dìb cõi fönk léng
问我国家哪像染病
mànt ngó guôg gä ná jeòng yím bèng
冲开血路
Cönk höi heûd lòw
挥手上吧
fäy sãw seóng bà
要致力国家中兴
yîu jî lèk guôg gä jönk hënk
岂让国土
Hẽy yeòng guôg tõw
再遭践踏
jôi jöw jĩn dâb
这睡狮渐已醒
Jé sòy sï jìm yí sẽnk

纯拼音字版:
Sont pênk yämp jì bãn:

Màn léy ceong senk wénk bät dõw
Kök:Lay Sĩu-tin
Ci:Low Guôg-jïm
<Dài hàb Fôg Yeun-gâb> jeũ tay kök
Lo Mant

Fänt sòy bâg nin
guôg yant jìm yí sẽnk
Jänk höi ngán bà
sĩu sämp hôn bà
ná gô yeùn sant lów jì yènk
Yänt wày wây sök yeú yãnt yeòng
yant gä gïu hêy yàt sènk
Höi hãw gîu bà
göw sënk gîu bà
Jé lóy sì ceun guôg gäi bënk
mèy loi keong dòw yîu cämp yàp
jôy jönk bïd sônk mènk

Màn léy ceong senk wénk bät dõw
cïn léy wong ho sõy töw w
Gönk sän sâw lày
dìb cõi fönk léng
mànt ngó guôg gä ná jeòng yím bèng
Cönk höi heûd lòw
fäy sãw seóng bà
yîu jî lèk guôg gä jönk hënk
hẽy yeòng guôg tõw
jôi jöw jĩn dàb
gô gô fù hẽy sí mènk

Màn léy ceong senk wénk bät dõw
cïn léy wong ho sõy töw w
Gönk sän sàw lày
dìb cõi fönk léng
mànt ngó guôg gä ná jeòng yím bèng
Cönk höi heûd lòw
fäy sãw seóng bà
yîu jî lèk guôg gä jönk hënk
Hẽy yeòng guôg tõw
jôi jöw jĩn dâb
Jé sòy sï jìm yí sẽnk

================

大地恩情
DÀI DÈY YÄNT CENK
关正杰
Guän Jênk-gìd   
电视剧:《大地恩情》主题曲
dìn sì kèg<Dài dèy yänt cenk>jeũ tay kök

河水弯又弯
Ho sõy wän yàw wän 
冷然说忧患
láng yin seûd yäw wàn
别我乡里时
Bìd ngó heöng léy si 
眼泪一串湿衣衫
ngán lòy yät ceûn säp yï säm

人于天地中
Yant yeün tïn dèy jönk 
似蝼蚁千万
cí law ngáy cïn màn
独我苦笑离群
Dòk ngó fũ sîu ley kuant 
当日抑愤郁心间
döng yàt yëk fánt wät sämp gän

若有轻舟强渡
Yeòg yáw hënk jäw keong dòw 
有朝必定再返
yáw jïu bïd dènk jôi fãn
水涨水退
Sõy jeông sõy tôy 
难免起落数番
nan mín hẽy lòg sôw fän

大地倚在河畔 
Dài dèy yï jôi ho bùn
水声轻说变幻
sõy sënk hënk seûd bîn wàn
梦里依稀满地青翠
Mònk lóy yï hëy mún dèy cëng côy
但我鬓上已斑斑
Dàn ngó bânt seòng yí bän bän

纯拼音文字版:
Sont pênk yämp mant jì bãn:

DÀI DÈY YÄNT CENK
Guän Jênk-gìd   
dìn sì kèg<Dài dèy yänt cenk>jeũ tay kök

Ho sõy wän yàw wän 
láng yin seûd yäw wàn
Bìd ngó heöng léy si 
ngán lòy yät ceûn säp yï säm

Yant yeün tïn dèy jönk 
cí law ngáy cïn màn
Dòk ngó fũ sîu ley kuant 
döng yàt yëk fánt wät sämp gän

Yeòg yáw hënk jäw keong dòw 
yáw jïu bïd dènk jôi fãn
Sõy jeông sõy tôy 
nan mín hẽy lòg sôw fän

Dài dèy yï jôi ho bùn
sõy sënk hënk seûd bîn wàn
Mònk lóy yï hëy mún dèy cëng côy
dàn ngó bânt seòng yí bän bän

==============

勇敢的中國人 --- 汪明荃
Yónk gãmp dëk jönk guôg yant—Wöng Menk-ceun
曲 : 顧嘉輝   詞 : 黃霑
Kök:Gû Gä-fäy Ci:Wong Jïm

令我錦繡故鄉色變
Lènk ngó gãmp sâw gû heöng sëk bîn
令我驕美翠湖含恨
lènk ngó gïu méi côy wu hamp hànt
望向中國國土
Mòng heông jönk guôg guôg tõw
此際浩氣在騰
cĩ jây hòw hêy jòi tank
誓要將我苦難
Sày yîu jeöng ngó fũ nàn
化為悲憤
fâ way bëy fánt
做個勇敢中國人
Jòw gô yónk gãmp jönk guôg yant
熱血決拋 抵抗敵人
yìd heûd keûd päu,dãy kông dèk yant
我萬眾一心
Ngó màn jônk yät sämp
那懼怕艱辛
nâ gòy pâ gän sänt
衝開黑暗
cönk höi hät âmp
做個勇敢中國人
Jòw gô yóng gãmp jönk guôg yant
熱血喚醒中國魂
yìd heûd gûn sẽnk jönk guôg want
我萬眾一心
Ngó màn jônk yät sämp
那懼怕犧牲
nâ gòy pâ hëy sänk
衝開黑暗
cönk höi häk âmp


Yónk gãmp dëk jönk guôg yant—Wöng Menk-ceun
Kök:Gû Gä-fäy Ci:Wong Jïm

Lènk ngó gãmp sâw gû heöng sëk bîn
lènk ngó gïu méi côy wu hamp hànt
Mòng heông jönk guôg guôg tõw
cĩ jây hòw hêy jòi tank
Sày yîu jeöng ngó fũ nàn
fâ way bëy fánt
Jòw gô yónk gãmp jönk guôg yant
yìd heûd keûd päu,dãy kông dèk yant
Ngó màn jônk yät sämp
nâ gòy pâ gän sänt
cönk höi hät âmp
Jòw gô yóng gãmp jönk guôg yant
yìd heûd gûn sẽnk jönk guôg want
Ngó màn jônk yät sämp
nâ gòy pâ hëy sänk
cönk höi häk âmp

==============

南海潮 Nam Hõi Ciu

Honkha mún sã Yeùd tïn dönk pôhiũ
紅 霞满洒粤天東破曉Jënkjënkyàtseóng jòy wajeöng蒸蒸日上序華章Honkmin jĩgënk yàw tïm cïnbâg dõ紅棉紫荆又添千百朶Yäntyänt mànsây jeòng欣欣萬世象Ngó gîn göngciu yïyin töy hẽy ná sänbãn我見江潮依然推起那舢板Keôgsì ceün guô yôkyeúkenklaw sänt lêng gẽnk卻是穿過玉宇瓊樓新靚景Ngó gîu hõiciu bötow bätyîu jé hönkyõnk我叫海潮波淘不要這洶涌Gâg jeù yät pîn mànléy dàiyeong guäysämpcîd隔住一片萬里大洋帰心切

《世界人权宣言》 Sâygâi yantkeun seünyin

Universal Declaration of Human Rights: Cantonese Penkyamp Version
Dày Yät Tiu
第一条


Yantyant sänk yi jìyaw, hãy jeünyim tonk keunlèy seòng yätlòt penkdãnk.
人 人生而自由,在尊严和权利上一律平等。Kóydèy fûyáw léysênk tonk leongsämp, bènk yënkgöi yí hënkdày guänhày gê jënksant seöng dôydòi.他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相对待。
Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

 淡江凉 Dàm Göng leong

桃花一夜染山红
Towfä yätyè yím sän honk
无花果实自甘甜
Mowfäguõ sàt jì gämptim
爬山云啊过后日头炎 嘿嘿
Pasän want â guôhàw yàttãw yim hëyhëy
日头长啊思念淡江凉
Yàttãw ceong â sïnìm Dàm Göng leong
淡江口岸舶海船
Dàm Göng hãwngòn pâg hõiseun
台湾一日到金门
Toiwän yät t dôw Gämpmun
愿将明月钩住顺风帆 嘿嘿
Yeùn jeöng menkyeùd ngäwjeù sòntfönk fan hëyhëy
任身流浪心重在天南
Yàmp sänt lawlòng sämp jònk jòi tïn nam
誓将瓯越漫长路剪短
Sày jeöng Ngäw Yeùd mànceong lòw jĩn deũn
游子归暮若然桃花倦
Yawjĩ guäymòw yeògyin towfä geùn
落花时分飘落在根盘
Lògfä sifànt pïulòg jòi gäntpun
淡江水流入东海又做返云
Dàm Göng sõy lawyàp Dönkhõi yàw jòwfän want

难念的经(「天龙八部」主题曲)

Nan Nìm Dëk Gënk (Tïn Lonk Bâd Bòw jeũtaykök)
曲:周华健 词:林夕Kök: Jäw Wa-GìnCi: Lamp Jèk唱:周华健
Ceông: Jäw Wa-Gìn
吞 风吻雨葬落日未曾彷徨Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong欺山赶海践雪径也未绝望Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng拈花把酒偏折煞世人情狂Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong凭这两眼与百臂或千手不能防Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong这沙滚滚水皱皱笑着浪荡Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông笑你我枉花光心计Sîu néyngó wõng fä sämpgây爱竞逐镜花那美丽Ngôi gẽnk jòk gêngfä ná méylày怕幸运会转眼远逝Pâ hànkwùi jeũn'ngán yeúnsày为贪嗔喜恶怒着迷Wày tämcänt hẽywû nòw jeògmay责你我太贪功恋势Jâg néyngó tâi tämgönk leũnsây怪大地众生太美丽Guâi dàidèy jônksänk tâi méylày悔旧日太执信约誓Fúi gàwyàt tâi jäpsônt yeôgsày为悲欢哀怨妒着迷Wày bëyfün ngöiyeûn dòw jeògmay啊舍不得璀灿俗世Â sẽbätdäk cöycân jòksây啊躲不开痴恋的欣慰Â dõ bät höi cïleũn dëk yäntwây啊找不到色相代替Â jãu bät dôw sëkseông dòitây啊参一生参不透这条难题Â cäm yätsänk cäm bät tâw jé tiu nan'tay吞风吻雨葬落日未曾彷徨Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèycank pongwong欺山赶海践雪径也未绝望Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng拈花把酒偏折煞世人情狂Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong凭这两眼与百臂或千手不能防Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong这沙滚滚水皱皱笑着浪荡Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông吞风吻雨葬落日未曾彷徨Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong欺山赶海践雪径也未绝望Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng拈花把酒偏折煞世人情狂Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong凭这两眼与百臂或千手不能防Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong这沙滚滚水皱皱笑着浪荡Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông笑你我枉花光心计Sîu néyngó wõng fä sämpgây爱竞逐镜花那美丽Ngôi gẽnk jòk gêngfä ná méylày怕幸运会转眼远逝Pâ hànkwùi jeũn'ngán yeúnsày为贪嗔喜恶怒着迷Wày tämcänt hẽywû nòw jeògmay责你我太贪功恋势Jâg néyngó tâi tämgönk leũnsây怪大地众生太美丽Guâi dàidèy jônksänk tâi méylày悔旧日太执信约誓Fúi gàwyàt tâi jäpsônt yeôgsày为悲欢哀怨妒着迷Wày bëyfün ngöiyeûn dòw jeògmay啊舍不得璀灿俗世Â sẽbätdäk cöycân jòksây啊躲不开痴恋的欣慰Â dõ bät höi cïleũn dëk yäntwây啊找不到色相代替Â jãu bät dôw sëkseông dòitây啊参一生参不透这条难题Â cäm yätsänk cäm bät tâw jé tiu nan'tay吞风吻雨葬落日未曾彷徨Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèycank pongwong欺山赶海践雪径也未绝望Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng拈花把酒偏折煞世人情狂Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong凭这两眼与百臂或千手不能防Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong这沙滚滚水皱皱笑着浪荡Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông吞风吻雨葬落日未曾彷徨Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong欺山赶海践雪径也未绝望Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng拈花把酒偏折煞世人情狂Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong凭这两眼与百臂或千手不能防Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong这沙滚滚水皱皱笑着浪荡Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijônghttp://blog.hdzc.net/UploadFile/2007-10/108789649.mp3

==============

flash:http://www.tudou.com/v/PYlmwEC00nY

江南 (粤语版)
Göng nam(yeùd yeú bãn)
主唱:林俊杰
Jeũ ceông:Lamp Jônt-gìd
作曲:林俊杰 填词:陈少琪
Jôg kök:Lamp Jõnt-gìd

沿岸听清风扑面
Yeun ngòn tênk cënk fönk pôg mìn
面目便带着怀念
Mìn mòk bìn dâi jeòg wai nìm
迷漫雨点中发现
May màn yeú dĩm jönk fâd yìn
现实是爱不过为留念
Yìn sàt sì ngôi bät guô wày law nìm
缘分寄生三世石
Yeun fànt gêy sänk säm sây sèg
石上附载约誓未兑现
Sèg seòng fù jôi yeôg sày mèy dôy yìn
情是最艰辛试练
Cenk sì jôy gän sänt sî lìn
练就下世的爱在沉淀
Lìn jàw hà sây dëk ngôi jòi camp dìn
圈圈点点圈圈
Heün heün dĩm dĩm heün heün
淅淅沥沥依依稀稀
Sëk sëk lëk lëk yï yï hëy hëy

花瓣也许听见
Fä fãn yá hõy tëng gîn
迷途恋人们 以为江南情不变
May tow leũn yant mun, yí way göng nam cenk bät bîn
明明越爱越错相恋多痛苦
Menk menk yeùd ngôi yeùd cô seöng leũn dö tônk fũ
比不起美丽照片得到那保护
Bẽy bät hẽy méy lày jîu pĩn däk dõw ná bõw wù
到头来一天 秦淮干枯
Dôw taw loi yät tïn, cont wai gön
尘世上再没景色不染污
Cant sây seòng jôi mùd gẽnk sëk bät yím wü
明明越错越爱单思多痛苦
Menk menk yeùd cô yeùd ngôi dän sï dö tônk fũ
比不起灿烂记忆于心里依附
Bẽy bät hẽy cân làn gêy yëk yeü sämp lóy yï fù
痛会磨练身心 柔肠肌肤
Tônk wúi mo lìn sänt sämp, yaw ceong gëy fü
情会澹化在苍苍烟雨中
Cenk wúi dàm fâ jòi cöng söng yïn yeú jönk
伤心的典故
Seöng sämp dëk dĩn gû

纯penkyamp版:
Sont pênk yämp bãn:


Göng nam(yeùd yeú bãn)
Jeũ ceông:Lamp Jônt-gìd
Jôg kök:Lamp Jõnt-gìd


Yeun ngòn tênk cënk fönk pôg mìn
Mìn mòk bìn dâi jeòg wai nìm
May màn yeú dĩm jönk fâd yìn
Yìn sàt sì ngôi bät guô wày law nìm
Yeun fànt gêy sänk säm sây sèg
Sèg seòng fù jôi yeôg sày mèy dôy yìn

Cenk sì jôy gän sänt sî lìn
Lìn jàw hà sây dëk ngôi jòi camp dìn
Heün heün dĩm dĩm heün heün
Sëk sëk lëk lëk yï yï hëy hëy
Fä fãn yá hõy tëng gîn
May tow leũn yant mun,yí way göng nam cenk bät bîn
Menk menk yeùd ngôi yeùd cô seöng leũn dö tônk fũ
Bẽy bät hẽy méy lày jîu pĩn däk dõw ná bõw wù
Dôw taw loi yät tïn, cont wai gön
Cant sây seòng jôi mùd gẽnk sëk bät yím wü

Menk menk yeùd cô yeùd ngôi dän sï dö tônk fũ
Bẽy bät hẽy cân làn gêy yëk yeü sämp lóy yï fù
Tônk wúi mo lìn sänt sämp,yaw ceong gëy fü
Cenk wúi dàm fâ jòi cöng söng yïn yeú jönk
Seöng sämp dëk dĩn gû

注音的广东流行歌曲, 已经被采纳入拼音维基
http://penkyamp.pbwiki.com/Gong-Nam


http://www.gophor.com/cjkv/read.php?tid=8168

《世界人权宣言》广东话拼音版
Universal Declaration of Human Rights: Cantonese Penkyamp Version
<Sâygâi Yantkeun Seünyin> Guõngdönkwã Pênkyämp Bán

序 言

鉴于对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认,乃是世界自由、正义与和平的基础,
鉴于对人权的无视和侮蔑已发展为野蛮暴行,这些暴行玷污了人类的良心,而一个人人享有言论和信仰自由并免予恐惧和匮乏的世界的来临,已被宣布为普通人民的最高愿望,
鉴于为使人类不致迫不得已铤而走险对暴政和压迫进行反叛,有必要使人权受法治的保护,
鉴于有必要促进各国间友好关系的发展,
鉴于各联合国国家的人民已在联合国宪章中重申他们对基本人权、人格尊严和价值以及男女平等权利的信念,并决心促成较大自由中的社会进步和生活水平的改善,
鉴于各会员国业已誓愿同联合国合作以促进对人权和基本自由的普遍尊重和遵行,
鉴于对这些权利和自由的普遍了解对于这个誓愿的充分实现具有很大的重要性,
因此现在, 大会,发布这一世界人权宣言,作为所有人民和所有国家努力实现的共同标准,以期每一个人和社会机构经常铭念本宣言,努力通过教诲和教育促进对权利和自由的 尊重,并通过国家的和国际的渐进措施,使这些权利和自由在各会员国本身人民及在其管辖下领土的人民中得到普遍和有效的承认和遵行;

Jòyyin

Gâmyeüdôy yantlòy gätenk sõyáw senkyeun gê gûyáw jeünyim kàpkey penkdãnk gêtonk bätyi gê keunlèy gê senkyènk, náihày sâygâi jìyaw, jênkyì tonkwopenk gê gëycõ,
gâmyeü dôy yantkeun gê mowsì tonk mowmìd yígënkfâdjĩn way yéman bòwhànk, nëydïd bòwhànk dïmwü jõ yantlòy gê leongsämp,yi yätgô yantyant heõngyáw yinlònt tonk sôntyeóng jìyaw bènk mínyeühõnkgòy tonk kuâyfàt gê sâygâi gê loilamp, yígënk bèy seünbôw waypõwtönk yantmant gê jôygöw yeùnmòng,
gamyeü wày sãy yantloy bätjîyeü bëkbätdäkyî ténkyijãwhĩm dôy bòwjênk tonk ngâdbëk jônthankfãnbùn, yáw bïdyîu sãy yantkeun sàw fâdjì gê bõwwù,
gâmyeü yáw bïdyîu cökjônt gôgguôg gän yáwhõw guanhày gê fâdjĩn,
gâmyeügôg Leunhàpguôg guôggä gê yantmant yígënk hãy Leunhàpguôg Hînjeöng jönkconksänt kóydèy dôy gëybũn yantkeun, yantgâg jeünyim tonk gâjèk yíkàpnamnóy penkdãnk keunlèy gê sôntnìm, bènk keûdsämp cöksenk gâudài jìyawjönk gê séwũi jôntbòw tonk sänkwùd sõypenk gê gõisìn,
gâmyeü gôwũiyeunguôg yìbyí sâyyeùn tonk Leunhàpguôg hàpjôg yí cökjônt dôyyantkeun tonk gëybũn jìyaw gê põwpîn jeünjònk tonk jeünhank,
gâmyeü dôy nẽydïd keunlèy tonk jìyaw gê põwpîn líugãi dôyyeü nëygô sayyeùn gê cönkfànt sàtyìn gôyyáw hõw dài gê jònkyîusênk,
yäntcĩ,yigã, hãy bũn dàiwũi fâdbôw nëyyät <Sâygâi Yantkeun Seünyin>,jôgway sõyáw yantmant tonk sõyáw guôggä nówlèk sàtyìn gê gònktonkbïujõnt, yí keydòi múiyätgô yant tonk séwúi gëykâw gënkseong ménkgêybũn seünyin, nówlèk tönkguô gâufûi tonk gâuyók cökjônt dôy keunlèy tonkjìyaw gê jeünjònk, bènk tönkguô guôggä gê tonk guôgjây gê jìmjôntcôwsï, sãy nëydïd keunlèy tonk jìyaw hãy gôg wũiyeunguôg bũnsäntyantmant kàp key hàtà lénktõw gê yantmant jönk däkdôw põwpîn tonkyáwhàu gê senkyènk tonk jönthank.

第二条
Dày yì tiu
    人人有资格享有本宣言所载的一切权利和自由,不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身分等任何区别。
   Yantyant yáw jï gâg heõng yáw bũn seün yin sõ jôi gê yät cây keun lèy wo jìyaw,bät fänt jõnk jòk,fü sëk,sênk bìd,yeú yin,jönk gâu,jênk jì wàg keytä gîn gãi,guôg jèk wàg sé wũi cöt sänt,coi cãn,cöt sänk wàg key täsänt fãnt dãnk yàmp ho köy bìd.   
    并且不得因一人所属的国家或领土的政治的、行政的或者国际的地位之不同而有所区别,无论该领土是独立领土、托管领土、非自治领土或者处于其他任何主权受限制的情况之下。
   Bènkcẽ bät däk yänt yät yant sõ sòk gê gũog gä wàg lénk tõw gê jênk jìgê,hank jênk gê wàg jẽ guôg jây gê dèy wày jï bät tonk yi yáw sõ köybìd,mow lònt göi lénk tõw sì dòk làb lénk tõw,tôg gũn lénk tõw,fëy jìjì lénk tõw wàg jẽ ceú yeü key tä yàmp ho jeũ keun sàw hàn jây gê cenkfông jï hà.發表於 2009-12-3 16:46:55 | 顯示全部樓層

楼主好耐无上来了~~~~~~~不过我还是忍不住想提些意见,希望penkyamp(贯哲)兄可以加入来,继续讨论这套方案。


关于标调号,个人认为应该跟足越南话,不要再搞乱调号的调值分配,不然越南人/泰国人 学起身 会难上加难。

不应将广州话局限到「向北传播」,而应将其用于「教化」东南亚的人民。古代的珠三角越人土著可能也是比较懒惰的,但经过「教化」之后就变得很勤劳,还创造了很伟大的经济奇迹。只要东南亚人种接受了 先进、勤劳、节俭 的观念思维熏陶,一样可以在经济科技文艺各领域上战胜东北亚人种。

比如越南文「字母下加点」的调号(ẹ ọ ạ ị ụ),又称「重声」、Nặng ,其调值与jyutping第6调一样,你就不应该再将其分配到第5调。


發表於 2009-12-3 17:19:13 | 顯示全部樓層
总结来讲,越南文只有两个调号适用于标注广州话(旧有六调方案  不含高降调),就是「重声」(jyutping第6调)和「问声」(jyutping第2调)。当然你也可以用「玄声」来标注广州话的高降调。

越南话有一个调非常怪,「跌声」,调值与「问声」似,但它中间要断一断音。用广州话来拟音,就是「利-衣」两个字隔着读。
發表於 2009-12-3 18:35:12 | 顯示全部樓層

越南語式拼寫粤語方案 第 1頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

目録

1。介紹..............................................................................................2

2。越南語式拼寫粤語方案..............................................................2

2-1。字母表.............................................................................2

2-2。聲調.................................................................................2

2-2-1。聲調符號 ...........................................................2

2-2-2。聲調符號的發音 ...............................................3

2-3。元音表.............................................................................3

2-4。附音表.............................................................................4

2-5。韻母表.............................................................................5

2-6。一些種拼寫粤語方案的對照表.....................................6

2-6-1。聲母對照表........................................................6

2-6-2。韻母對照表........................................................7

2-7。≪唸字配音≫和≪審音配字≫方法....................................8

3。一個例如....................................................................................10

4。附録............................................................................................11

4-1。越南語字母表...............................................................11

4-2。越南語聲調符號 .................../......................................11

4-3。越南語元音表...............................................................11

4-4。越南語附音表...............................................................11

4-5。越南語韻母表...............................................................12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 2頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1。介紹

≪越南語式拼寫粤語方案≫是一種拼寫粤語方案,用越南語的字母和聲調記號来拼寫粤語。韻母的

拼寫是用越南語的≪審音配字≫方法而引出来。所以從拼音記號(也可以説是拼音字)進行一個倒逆

的≪唸字配音≫就容易找出讀音。運用≪審音配字≫和≪唸字配音≫這兩個方法可以從發音寫出拼音

字和從看拼音字讀出發音。

≪越南語式拼寫粤語方案≫方式的優点:

*可以作為一種拉丁化粤語文字

*容易學習。可以一箭雙鵰學習粤語和越語兩種語言的拼寫法

≪越南語式拼寫粤語方案≫方式的劣点:

*有使用一些特別字母和聲調記號

本文件的内容:

*介紹用来拼寫粤語的字母,聲調記號,元音,附音,韻母

*介紹≪越南語式拼寫粤語方案≫和其它方案的聲母,韻母對照表

*介紹≪唸字配音≫和≪審音配字≫方法

*介紹一個使用≪越南語式拼寫粤語方案≫来拼寫粤語的例如

*介紹越南語的字母,聲調記號,元音,附音,韻母。這個題目只是用来参考,目的是增加理解越

南語的拼寫

2。越南語式拼寫粤語方案

2-1。字母表

≪越南語式拼寫粤語方案≫用二十個標准拉丁字母和越南語特有的四個字母ÂÊƠ) 来拼寫粤

A a Ă ă Â â B b C c D e

E e Ê ê F f G g H h I i

K k L l M m N n O o Ơ ơ

P p S s T t U u W w Y y

2-2。聲調

2-2-1。聲調符號

総共粤語有十一聲調

名稱

陰平

陰上陰去陽平陽上陽去陰入中入陽入陰上入

高平高降

符號1 2 3 4 5 6 7 8 9 92

例字芬婚粉訓墳憤份忽發佛笛

數字訣三九四零五二七八六

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 3頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

由于入聲調來自其它的六個聲調和陽平,陽去兩個聲調是接近,≪越南語式拼寫粤語方案≫分粤語

聲調成五組和用越南語的四個聲調記號(  ╱ ~ ・ ╲ )来拼寫粤語聲調。

名稱

陰平

陰上

陰去

陽上

陽平陽去

陰入中入陽入

組第1組第2組第3組第4組第5

記號╱ ~ 空白・╲

※注意:聲調符號的位置:

①如果韻母只有一個元音,符號就放在元音

②如果韻母有」戴帽」的元音 ÂÊ), 符號就放在」戴帽」的元音

③如果韻母没有」戴帽」的元音不過有附音在尾,符號就放在最尾的元音

④如果韻母没有」戴帽」的元音又没有附音在尾,符號就放在從尾的第2個元音

[] 的符号放在元音的下面。其它符号放在元音的上面

2-2-2。聲調符號的發音

聲調記號發音注意

╱ 粤語的 」塞住洞口」的 [] 聲調是陰平:一號

~ 粤語的 [] (ng聲母的讀音) 聲調是陰上:二號

・粤語的 [5] 聲調是陽上:五號

╲ 接近粤語的 [4] 聲調是陽平:四號

※注意:

*越南語 ╲ 的發音是 "Huyn"。但是在粤語 没有"uyen" 的音,所以暫時用粤語的 [4]

做發音。(如果可以讀准越南語的 "Huyn"就用 "Huyn"来做發音)

2-3。元音表

元音發音注意

A a 粤語的 [][][3] 聲調是陰去:三號

Ơ ơ 接近普通話的 [3][3] 聲調是陰去:三號

E e 粤語的 [*()][*()] 中的韻母聲調是陰去:三號

O o 粤語的 [*()][*()] 中的韻母聲調是陰去:三號

U u 粤語的 [] 聲調是陰去:三號

I i 粤語的 [*()][*()] 中的韻母聲調是陰去:三號

Y y 粤語的 [*()][*()] 中的韻母聲調是陰去:三號

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 4頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ă ă 粤語的 [][][] 聲調是陰平:一號

A a 接近普通話的 [][] 聲調是陰平:一號

E e 接近粤語兩個韻母 [*()][*()3] 的中間聲調是陰去:三號

2-4。附音表

附音發音注意

H h 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

L l 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

M m 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

N n 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

S s 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

T t 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

CH ch 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

KH kh 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

TH th 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

TS ts 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

K k 粤語的 [] [] 聲調是陰去:三號

B b 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

D d 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

F f 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

P p 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

W w 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ _______] 聲調是陽平:四號

GW gw 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

KW kw 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

NG ng 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

NH nh 接近英語的 [Ronaldinho] 中的 [nho],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

※注意:

*粤語不用 NH来做聲母。(但在越南語,NH 可以作為聲母)

*除開NH之外,其它附音可以作為聲母

*在粤語CMNPTCHNGNH 可以作為韻母的尾音。(是同越南語一樣)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 5頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-5。韻母表

+ -a -i -o -u -y -c -m -n -p -t -ch -ng -nh

a ai ao ac am an ap at ach ang anh

ăc ăp ăng

âu ây âm

e ec (em) (en) (ep) (et) eng

i ia iu ic im in ip it ing

o oi on ot

oot oong

u ua ui uc un ut ung

uêa

uơc uơng

uâi uâch uânh

uya uyn uyt

uhm

※韻母的發音:参考 ≪2-6-2。韻母對照表≫

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 6頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-6。一些種拼寫粤語方案的對照表

2-6-1。聲母對照表

+ 廣州式教院式粤拼式耶式越語式

b b b b b

p p p p p

m m m m m

f f f f f

d d d d t

t t t t th

n n n n n

l l l l l

g g g g k

k k k k kh

ng ng ng ng ng

h h h h h

z dz z j ch

j dz z j ch

c ts c ch ts

q ts c ch ts

s s s s s

x s s s s

gu gw gw gw gw

ku gw gw kw gw

y j j y d

w w w w w

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 7頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-6-2。韻母對照表

+ 廣州式教院式粤拼式耶式越語式

a aa aa aa a

ai aai aai aai ai

ao aau aau aau ao

am aam aam aam am

an aan aan aan an

ang aang aang aang ang

ab aap aap aap ap

ad aat aat aat at

ag aak aak aak ac

ei ai ai ai ây

eo au au au âu

em am am am âm

en an an an anh

eng ang ang ang ăng

eb ap ap ap ăp

ed at at at ach

eg ak ak ak ăc

é e e e e

éi ei ei ei i

(em) (em) (em)

(en) (en) (en)

éng eng eng eng eng

(ep) (ep) (ep)

(et) (et)

ég ek ek ek ec

i i i i ia

iu iu iu iu iu

im im im im im

in in in in in

ing ing ing ing ing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 8頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ib ip ip ip ip

id it it it it

ig ik ik ik ic

o o o o o

oi oi oi oi oi

ou ou ou ou u

on on on on on

ong ong ong ong oong

od ot ot ot ot

og ok ok ok oot

u u u u ua

ui ui ui ui ui

un un un un un

ung ung ung ung ung

ud ut ut ut ut

ug uk uk uk uc

ê oe oe eu uêa

êng oeng oeng eung uơng

êg oek oek euk uơc

êu oey oei eui uâi

ên oen oen un uânh

êd oet oet ut uâch

ü y yu yu uya

ün yn yun yun uyn

üd yt yut yut uyt

m m m m uhm

ng ng ng ng uhm

2-7。≪唸字配音≫和≪審音配字≫方法

≪唸字配音≫是從一個拼音字進行唸讀記號而配出這個字的讀音。

≪審音配字≫是進行審唸一個發音然後用文字,記號来表示它。

≪唸字配音≫和≪審音配字≫有密切關系。随着把握≪唸字配音≫方法,≪審音配字≫能力就自然會形成

和提高。所以,學習≪唸字配音≫方法是很重要。越南語的≪唸字配音≫方法有七步。跟這個方法来

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 9頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

做就很容易讀出越語和粤語的文字。

*第一步:在韻母中的元音和附音,續個續個發音連續唸出来

*第二步:讀出韻母的發音。(等半秒)

*第三步:讀出作為聲母的附音的發音

*第四步:再一次讀出韻母的發音 (正是在第二步的發音)

*第五步:讀出聲母和韻母結合成的發音。(再等半秒)

*第六步:讀出聲調記號的發音

*第七步:讀出聲母,韻母和聲調記號結合成的完整發音

例如:在 」半斤八兩」的 」兩」(LUNG) 進行≪唸字配音≫。

第一步:[U][Ơ][NG]

第二步:[UƠNG] (等半秒)

第三步:[L]

第四步:[UƠNG]

第五步:[LUƠNG] (再等半秒)

第六步:[]

第七步:[LUNG]

※注意:

*如果没有聲母,第三,四,五步是不雖要

*如果没有聲調記號,第六,七步是不雖要

*習慣了之後,可以减少步数。最後不雖要唸字都可以讀出准確的發音

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 10頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3。一個例如

這個例如拼寫香港歌手許冠傑的一個粤語歌曲≪半斤八兩≫

※注意:一些字的變音。例如: 認[dình] + [chánh] ⇒ 認真[dĩnh chánh]

許冠傑 - 半斤八兩Hui Kun Kit - Bun kanh bat lung

呢班打工仔Ngọ t. nía bán t. kúng chẫy

通街走糴直頭係壞腸胃Thúng kái chẫu tec ch.c thầu hầy wài tsuờng wầy

些少到月底點過鬼) W.nh k. sé sĩu tu duỳt tẫy tĩm kâu sẫy (ngánh gwo gwẫy)

確係認真濕滯Khoot hầy dĩnh chánh sắp chầy

最弊波士郁發威 (癲過雞) Chuâi bầy bó sĩa dúc tít fat wấy (tín gwo kấy)

一味處係唔係就亂嚟吠Dách mĩ hẫy tsuya hầy ùhm hầy chầu luỳn lầy fầy

[1]親加薪塊面拿起惡睇 (扭下計) Ngấy tsánh ká sánh fai m.n n. hĩ ngoot thẫy (nẫu hạ kẫy)

你就認真開胃Nị chầu dĩnh chánh hói wầy

半斤八兩 做到隻積咁嘅樣Bun kánh bat luỡng chù tu chec chíc kẫm ke duỡng

半斤八兩 濕水炮仗點會響Bun kánh bat luỡng sắp suẫi pao chuỡng tĩm wụi huỡng

半斤八兩 薑呀揸鎗走去搶Bun kánh bat luỡng kâu kuớng à chá tsuớng chẫu huâi tsuỡng

半斤力 想話羅番足八兩Tsuấch ch. bun kánh l.c suỡng wà l. fán chúc bat luỡng

家陣惡搵食 邊有半斤八兩咁理想 (吹漲) Ká ch.nh ngoot w.nh s.c bín dậu bun kánh bat luỡng kâm lị

suỡng (tsuấi chuơng)

呢班打工仔Ngọ t. nía bán t. kúng chẫy

一生一世為錢幣做奴隸Dách sắng dách sây wầy ts.n bầy chù nù tầy

種辛苦折墮講出嚇鬼 (死俾你睇) Gw. chũng sánh fũa chit t. ko.ng tsuấch hac gwẫy (sĩ bĩ nị

thẫy)

咪話乜所謂Mậy wà mụ mách s. wầy

半斤八兩 就算有福都你享Bun kánh bat luỡng chầu suyn dậu fúc tú mụ nị huỡng

半斤八兩 慘過滾水淥豬腸Bun kánh bat luỡng ts.m gwo gw.nh suẫi lùc chu.a tsuỡng

半斤八兩 雞碎咁多都要啄Bun kánh bat luỡng kấy suâi kâm tó tú diu tuớng

半斤力 想話羅番足八兩Tsuấch ch. bun kánh l.c suỡng wà l. fán chúc bat luỡng

家陣惡搵食 邊有半斤八兩咁理想 (吹漲) Ká ch.nh ngoot w.nh s.c bín dậu bun kánh bat luỡng kâm lị

suỡng (tsuấi chuơng)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 11頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4。附録

4-1。越南語字母表

A a Ă ă Â â B b C c D d

Đ đ E e Ê ê F f G g H h

I i J j K k L l M m N n

O o Ô ô Ơ ơ P p Q q R r

S s T t U u Ư ư V v W w

X x Y y Z z

※注意:越南語只用FJWZ的字母来寫西方外来字

4-2。越南語聲調記號

聲調記號發音注意

╱ 粤語的 」塞住洞口」的 [] 聲調是陰平:一號

╲ 接近粤語的 [4] 聲調是陽平:四號

? 粤語的 [] 聲調是陰上:二號

~ 粤語的 [ (ng聲母的讀音) 聲調是陰上:二號

・粤語的 [5] 聲調是陽上:五號

※注意:

*?的記號是没有点。位置是放在元音上面

*對于?同~的聲調在越南語的北方音是有些少分別,而南方音讀成一樣。

*在越南語 ╲ 的准確發音是 "Huyn"

4-3。越南語元音表

元音發音注意

A a 粤語的 [][][3] 聲調是陰去:三號

Ơ ơ 接近普通話的 [3][3] 聲調是陰去:三號

E e 粤語的 [*()][*()] 中的韻母聲調是陰去:三號

O o 粤語的 [*()][*()] 中的韻母聲調是陰去:三號

U u 粤語的 [] 聲調是陰去:三號

I i 粤語的 [*()][*()] 中的韻母聲調是陰去:三號

Y y 粤語的 [*()][*()] 中的韻母聲調是陰去:三號

Ă ă 粤語的 [][][] 聲調是陰平:一號

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 12頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A a 接近普通話的 [][] 聲調是陰平:一號

E e 接近粤語兩個韻母 [*()][*()3] 的中間聲調是陰去:三號

O o 接近英語的 [Oh my God] 中的 [Oh] 聲調是陰去:三號

Ư ư 聲調是陰去:三號

※注意:對外國人来説就很難讀准越南語的 Ư的發音。但有一個計是分析普通話[]的發音。普通

[]的發音是接近的越南語的[SA]。如果拉長[]的發音就會形成一個象[SƯ_A] 的音,從這

個音可以找出Ư的發音。

4-4。越南語附音表

附音發音注意

H h 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

L l 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

M m 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

N n 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

S s 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

T t 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

CH ch 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

KH kh 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

TH th 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

K k 粤語的 [] [] 聲調是陰去:三號

B b 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

D d 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

PH ph 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

P p 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

QU qu 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

NG ng 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

NH nh 接近英語的 [Ronaldinho] 中的 [nho],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

C c 接近普通話的 [] 聲調是陽平:四號

Đ đ 接近英語的 [The Beatles] 中的 [The] 聲調是陽平:四號

G g 接近英語的 [Go] ,但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

R r 接近普通話的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

V v 接近英語的 [Vivien Leigh] 中的 [Vi],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

越南語式拼寫粤語方案 第 13頁 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X x 接近普通話的 [西],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

GH gh 接近英語的 [Go] ,但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

GI gi 接近英語的 [Zinedine Zidane] 中的 [Zi] 聲調是陰去:三號

NGH ngh 粤語的 [],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

TR tr 接近英語的 [David Trezeguet] 中的 [Tre],但韻母轉變成[Ơ ] 聲調是陽平:四號

※注意:越南語也用FJQWYZ的聲母来寫西方外来字

*CKNGNGH根本是一樣。KNGH使用在 [E-][E-][I-]形的韻母,而CNG是用

在其它韻母

4-5。越南語韻母表

+ -a -i -e -ê -o -ơ -u -y -c -m -n -p -t -ch -ng -nh

a ai ao au ay ac am an ap at ach ang anh

ăc ăm ăn ăp ăt ăch ăng

âu ây âc âm ân âp ât âng

e eo ec em en ep et eng

ê êu êm ên êp êt êch êng ênh

i ia iu ic im in ip it ich ing inh

iêu iêc iêm iên iêp iêt iêng

o oa oi oe oc om on op ot ong

oai oay oac oam oan oap oat oach oang oanh

oăc oăm oăn oăp oăt oăch oăng

oeo oec oem oen oet oeng

oong

ô ôi ôc ôm ôn ôp ôt ông

ơ ơi ơc ơm ơn ơp ơt ơng

u ua ui uê uơ uy uc um un up ut ung

uân uât uâng

uôi uôc uôm uôn uôt uông

uya uyn uyp uyt uynh

uyên uyêt

ư ưa ưi ưu ưc ưn ưm ưp ưt ưng

ươi ươu ươc ươm ươn ươp ươt ương

y yêu yêm yên yêt yêng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__

發表於 2009-12-3 18:42:59 | 顯示全部樓層
http://www.google.com.hk/search?hl=en&lr=&safe=off&q=%22Gu%C3%B3%C5%8Bd%E1%BB%97%C5%8Bw%C3%A1%22&start=20&sa=N&filter=0
"Guóŋdỗŋwá"


http://bbs.cantonese.asia/redirect.php?tid=17449&goto=newpost

下面嘅越南国语式广东话拼音,系 Felix Wan 发明嘅

Penkyamji

Guôg gä bïd söy jeün jònk guõng ft yant sãy yònk kóy dèy gê mów yeú---

Yeùd yeú gê keun lèy.Tonk yeõng dèy,key tä föng yin dèy köy gê yant sãy

yònk kóy dèy föng yin gê keun lèy yèk yënk göi däk dôw bõw wù.Yi cẽ,jònk yënk göi bõw jênk föng yin gòy yáw tonk põw tönk wã yät yeòng gê fâd jin hönk gän. 

Dö jè Penkyamp hënk gê gĩu jênk!

 

Vietnam's Cantonese

Guóg ga bit sôi jun jộng guỏng fủ yần sẩi yộng kỗi dệi gé mỗu yữ---

Yựt yữ gé kừn lệi.Tồng yởng dệi,kềi ta fong yìn dệi kôi gé yần sẩi yộng kỗi dệi fong ìn gé kừn lệi yệg yêng goi dâk dôu bổu wụ.Yì cẻ,jộng yêng goi bổu jếng fong yìn gội yẫu tồng pổu tông wả yat yợng gé fák jỉn hông gan.

Do jẹ Penkyamp hêng gé gỉu jếng!

http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=11249&extra=&page=1


Cừnkầu Wàyần gộng gin, jôidại Yựtyử mỏngjạm!

http://cantonese.wikia.com/wiki/Cantonese_written_in_Vietnamese_script

Cantonese written in Vietnamese script

From Cantonese community wiki

This is an attempt to write Cantonese phonemically making use of the Vietnamese script (quốc ngữ). Notice that we are not trying to follow the Vietnamese orthography, but only trying to make use of the rich vowel diacritics which happen to meet the need of the Cantonese vowel system.

Contents

[hide]

[編輯] Initials

Initials (or onsets) are initial consonants of possible syllables. The following is the inventory for Standard Cantonese as represented in the proposed script followed by IPA:


Labials Coronals Sibilants Palatals Velars Labial-Velars Glottals
Unaspirated Stops b [p] d [t] z [ts]   g [k] gu [kw] ' [ʔ]
Aspirated Stops p [] t [] c [tsʰ]   k [] ku [kʰw]  
Nasals m [m] n [n]     ŋ [ŋ]    
Fricatives f [f]   s [s]       h [h]
Approximants   l [l]   y [j]   w [w]  

[編輯] Finals

Finals (or rimes) are the remaining part of the syllable after the initial is taken off. There are two kinds of finals in Cantonese, depending on vowel length. The following chart lists all possible finals in Standard Cantonese as represented IPA according to traditional analysis:


ɑː ɛː ɔː œː

LongShort LongShort LongShort LongShort LongShort LongShort LongShort
-i / -y ɑːiɐi  ei    ɔːi  uːi   ɵy   
-u ɑːuɐu    iːu   ou         
-m ɑːmɐm    iːm             
-n ɑːnɐn    iːn  ɔːn  uːn   ɵn yːn 
-ŋ ɑːŋɐŋ ɛːŋ   ɪŋ ɔːŋ   ʊŋ œːŋ    
-p ɑːpɐp    iːp             
-t ɑːtɐt    iːn  ɔːt  uːt   ɵt yːt 
-k ɑːkɐk ɛːk   ɪk ɔːk   ʊk œːk    

Syllabic nasals: [m̩] [ŋ̩]

Although that analysis can reduce the number of vowel phonemes to eight, as all vowels beside [ɑː]-[ɐ] show complementory distribution, it is difficult to explain why the allophones become short vowels. It should also be noticed that the vowel in [ɪŋ] and [ɪk] is actually more open than the English counterpart, much closer to [ɪ]. The vowel in [ʊŋ] and [ʊk] is also closer to [o]. We therefore adopt an alternative point of view, that there are in fact seven long vowels and three short vowels in Standard Cantonese, and there are three constrasting long-short vowel pairs. The following chart list that view along with the proposed script.


a [ɑː] o [ɔː] e [ɛː] i [] u [] ơ [œː] ư []

LongShort LongShort LongShort Long Long Long Long
-[i] / -[y] ai [ɑːi]âi [ɐi] oi [ɔːi]ôi [ɵy]  êi [ei]   ui [uːi]    
-[u] au [ɑːu]âu [ɐu]  ôu [ou]    iu [iːu]      
-[m] am [ɑːm]âm [ɐm]       im [iːm]      
-[n] an [ɑːn]ân [ɐn] on [ɔːn]ôn [ɵn]    in [iːn] un [uːn]   ưn [yːn]
-[ŋ] aŋ [ɑːŋ]âŋ [ɐŋ] oŋ [ɔːŋ]ôŋ [ʊŋ] eŋ [ɛːŋ]êŋ [ɪŋ]     ơŋ [œːŋ]  
-[p] ap [ɑːp]âp [ɐp]       ip [iːp]      
-[t] at [ɑːt]ât [ɐt] ot [ɔːt]ôt [ɵt]    it [iːt] ut [uːt]   ưt [yːt]
-[k] ak [ɑːk]âk [ɐk] ok [ɔːk]ôk [ʊk] ek [ɛːk]êk [ɪk]     ơk [œːk]  

For the syllabic nasals, since we do not have unicode symbols that provide enough tone marks on "m" amd "ŋ", we tenatively use the vowel that is left "ă" to mark the "null vowel". So the syllable nasals are:

[m̩] and ŋă [ŋ̩]

[編輯] Tones

Standard Cantonese has nine tones in six distinct tone contours.

Tone name Yin PingYin ShangYin Qu Yang PingYang ShangYang Qu Shang
Yin Ru
Zhong
Yin Ru
Yang Ru
Contour 55 / 533533 21 / 111322 553322
Number 123 456 7 (1)8 (3)9 (6)

Vietnamese script allows six tones, five diactics plus one unmarked tone. The follow table shows their tone names, tone contours and correspondence to the Chinese tone system according to James Campbell [1]:

Tone name ngang (bằng)huyềnsắc ngãhỏinặng
Tone mark aàáã
Contour 333135 2ʔ5214ʔ21ʔ
Chinese tone Yin PingYang PingYin Qu,
Yin Ru
Yang ShangYin ShangYang Qu,
Yang Ru

Obviously, we had to follow to view to merge the three Cantonese ru tones to other tones of the same tone contours to make the system work. We also found following the traditional corresponding to Chinese tones couter-intuitive for certain tones, for example, "á" may not be a good choice for the Cantonese yin qu (33) tone. So we aim at matching tone contours and shape of the diacritics to make them easier to remember. This is our proposal:

Tone numberContourDiacriticsComment
155 / 53ã The contour of the Vietnamese counterpart is totally off, but this diacritic is closest to the most desirable macron: ā
235á Same contour as the Vietnamese counterpart as well as Hanyu Pinyin.
333a Same contour as the Vietnamese counterpart. Also the most heavily used particle ge can be written without tone marks.
421 / 11à Similar contour as the Vietnamese counterpart: low falling.
513Question mark implies rising, resembles rising part of the Vietnamese counterpart.
622Looks like a lower pitch version of the one without tone mark.

[編輯] Samples

Guóŋdỗŋwá (Cantonese), Hỡŋgóŋ (Hong Kong), Guóŋzẫu (Guangzhou)

Nẻi gẫmyật yẩu mỏu cỗt guo gãi? (你今日有冇出過街?) (Have you gone out today?)

[ 本帖最後由 penkyamp 於 2009-12-3 18:50 編輯 ]
felixwan1.jpg
felixwan2.jpg
felixwan3.jpg
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

粵語協會官方網站
網友發帖之言論,純屬個人意見,與本會立場無關

手機版|Archiver|粵語協會    

GMT+8, 2022-5-23 12:17 , Processed in 0.227231 second(s), 25 queries .

Copyright © 2003 - 2021 Cantonese Association. All Rights Reserved. 粵語協會 版權所有

快速回復 返回頂部 返回列表